דיני חברות

פתיחה, ניהול ופירוק של חברות

חברה בע"מ היא ישות משפטית שדרוש לה ליווי משפטי גם ברגעי השמחה בעת הקמתה וגם ברגעים הקשים כשהיא מתפרקת. עו"ד יוסף שלום מתמחה בפתיחה, ליווי שוטף ופירוק של חברות

חשוב לתכנן את הצעדים קדימה, להתייעץ עם בעלי מקצוע לבחון טוב טוב מי השותפים שלנו לעסק ותחת איזה כובע כדאי לנו לנהל אותו האם להיות עוסק מורשה או שותפות, האם לפתוח חברה או אולי לנהל את העסק תחת חברה בע"מ, המהווה ישות משפטית נפרדת ועל-ידי כך ליצור הפרדה מוחלטת בין החברה לבעליה.

במידה והחלטתם לפתוח חברה בע"מ אזי חשבונות הבנק, חוזים והתחייבויות שונות של החברה ינוהלו בנפרד, וכך, במקרה של קשיים כלכליים או תביעות, החברה תעמוד בחזית מול התובעים והרשויות, ובעל החברה לא יאלץ להקריב את נכסיו הפרטיים כדי לפתור את הבעיות אליהם נקלעה חברה שבבעלותו.

ייעוץ משפטי שוטף דרוש לחברה בתחומים רבים – עריכה ובדיקה של חוזים והסכמים לרבות הסכמי עבודה, הסכמים עם ספקים או ספקי משנה וכן עריכת תצהירים ואימותי חתימה הדרושים לניהול תקין של החברה. משרדנו מספק ניהול תביעות וייצוג בבתי משפט ובתי דין במידת הצורך. למעשה, כבר מן השלבים הראשונים ללידתה של חברה, החל מרישומה ברשם החברות דרך עריכת מסמכי ההתאגדות והתקנון, רצוי מומלץ וחשוב להיעזר בעו"ד צמוד. זאת מאחר שניהולה המסודר ושמירה על שרשרת החלטות נכונה חשובים מאד להתנהלותה התקינה ולקיומה בעתיד.

לרוע המזל, גם קיומה של חברה עלול להסתיים מסיבות שונות: אם בשל תום התקופה שנקבעה לקיומה, חובות שהצטברו, או מסיבות אחרות למשל כי לבעלי החברה כבר אין בה צורך. במקרים אלו יש להתחיל בתהליך פירוק החברה אשר יכול להתבצע על-ידי בעלי המניות, על-ידי נושים או על ידי בית המשפט. בכל אחד מהמקרים התהליך מתנהל על-פי השלבים הקבועים בחוק והכרוכים למשל בהכנת תצהירים, כינוסי אספה של בעלי המניות, ופעולות נוספות אחרות כמחייב בחוק.

שלבי פירוק החברה הם תמיד נעימים פחות וכואבים יותר משלב ההקמה. לשם פירוק חברה מרצון יש להגיש למשל תצהיר כושר פירעון לרשם החברות, להודיע על מינוי מפרק, לבצע פירסום ברשומות בדבר החלטת החברה להתפרק ועל מינויו של מפרק ולקיים אסיפה כללית סופית של כל בעלי העניין. כדי לצלוח בשלום את כל השלבים האלה ולסיים ברוח טובה וללא משקעים של חובות ותביעות, דרוש סיוע של עורך-דין שמתמחה בתחום.

ייעוץ משפטי נכון בשלב הקמה יתרום לניהול תקין של החברה וימנע חובות ותביעות מיותרות בעת פירוקה.

משרדינו מעניק ליווי שוטף לחברות בחיי היום - יום כגון: עריכת הסכמים עם עובדים, חוזים, התמודדות מול תביעות, תביעות של בעלי מניות ועוד.

כמו כן משרדינו מסייע בהקמת חברות חדשות (זמן הקמת חברה חדשה הינו עד 48 שעות) וכן בסגירת חברה או פירוק חברה.

כל עורך דין במשרדנו ידאג להעניק לך, הלקוח, את מירב תשומת הלב, יחס אישי ומקצועי והכל על מנת שתזכה לייצוג המשפטי הטוב ביותר וללא תנאים.

מדריך מקוצר על הקמת חברות

חברה הינה גוף יציר המשפט, המהווה ישות משפטית נפרדת. המשפט רואה בחברה כ"אישיות" הכשירה לזכויות ולחובות ולפיכך, ניתן להטיל עליה אחריות כפי שניתן להטיל על כל אדם.

השיקולים בהקמת חברה

מדי יום קמות בעולם אין ספור חברות חדשות העוסקות במגוון רחב של שירותים. למרות השוני הברור בין חברות בעולם לכולן אינטרס זהה הגשמת המטרות של מקימיה ובד"כ להשיא רווחים לבעלי המניות.

השיקול הכלכלי העיקרי בהקמת חברה בד"כ מונע משיקולי מס. ברוב מדינות העולם ההתאגדות כחברה מקנה הקלות משמעותיות מבחינת דיני המס החלים על רווחים כחברה לעומת רווחים כאדם פרטי.

חיסכון בדמי הביטוח הלאומי

עצמאי אשר עובד כעוסק מורשה חייב לפי חוק לשלם ביטוח לאומי ודמי בריאות כנגד הכנסותיו. מאידך, כחברה בע"מ, יחויב העובד לשלם ביטוח לאומי רק כנגד משכורתו, בעוד שיתרת רווחי החברה, אם ימשכו כדיבידנד יהיו פטורים מכך.

מס הכנסה

עובד הפועל כעצמאי מחויב לשלם מס הכנסה לפי מדרגות מס הקבועות ובהתאם לגובה הכנסותיו. שיעור המס השולי לעצמאי הינו 50% כאשר מס זה כולל גם מס יסף בשיעור 2%. לעומתו, המס שחל על חברה הינו 48.55% והוא מורכב ממס חברות קבוע אשר חל על ההכנסה בשיעור של 26.5% וכן ממס נוסף של 30% עבור יתרת ההכנסה אשר מחולקת כדיבידנד.

בגלל חלוקת מס זו, בידי החברה האפשרות לדחות את תשלום המס על הדיבידנד ע"י חלוקת הרווחים תוך מינוף הרווחים בחברה למימון פעילויות או השקעות נוספות. לכן, דחייה או הימנעות מחלוקת רווחים מביאים לכך כי חבות המס על הכנסות פעילותה של חברה בע"מ הינה כמחצית מזו המוטלת על פעילות עצמאית.

כמובן שיש לבחון כל מקרה לגופו טרם קבלת החלטה האם להתאגד לחברה או להתנהל כאדם פרטי, יש לזכור כי ישנם מקרים בהם דווקא אדם פרטי יזכה בפטור ממס ואילו חברה תחויב במס (מכירת מניות בבורסה, פטור ממס שבח במקרים מתאימים וכו)

הגנה משפטית - ערבון מוגבל

בין החברה לבעל מניותיה קיים "מסך ההתאגדות". כך ישנה הפרדה מלאה בין התחייבויות שהחברה לוקחת על עצמה לבין חובותיהם של בעלי מניותיה. זוהי למעשה משמעות המונח "בערבון מוגבל".

לפי "עקרון האישיות המשפטית הנפרדת" - בעל מניות בחברה מוגן מבחינה משפטית. כלומר, בעוד שעצמאי אשר צובר חובות חייב בהם אישית, חברה בע"מ היא גוף משפטי חדש, עצמאי ובעל אישיות משפטית נפרדת. לכן, אם החברה נקלעת לקשיים כלכליים והיא "חדלת פירעון", לא יוכלו הנושים לתבוע את בעלי מניות החברה באופן אישי.

הקמת חברה

מי יכול לייסד חברה?

כל אדם רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרה ממטרות החברה אינה נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית או אינה נוגדת את תקנת הציבור.

בעלי מניות

לחברה יכול שיהיה בעל מניה אחד בלבד ואין חובה שתאגד בחובה כמה אנשים. חברה חייבת לאמץ תקנון. דין התקנון כדין חוזה בין החברה ובין בעלי מניותיה ובינם לבין עצמם.

שינוי התקנון יעשה בדרכים הקבועות בחוק. תקנון החברה יכלול את הפרטים האלה

שם החברה

מטרות החברה

פרטים בדבר הון המניות הרשום כאמור בסעיף 33, 34 לחוק

פרטים בדבר הגבלת האחריות, כאמור בסעיף 35

 

כמו כן ניתן לכלול בתקנון פרטים נוספים כגון נושאים הנוגעים לחברה או לבעלי מניותיה ובכלל זה:

הזכויות והחובות של בעלי המניות ושל החברה

הוראות לעניין דרכי הניהול של החברה

כל נושא אחר שבעלי המניות ראו לנכון להסדיר

התקנון ייחתם בידי כל בעלי המניות הראשונים ויצוינו בו מספר המניות המוקצות להם וכן שמו, מענו ומספר הזהות של כל בעל מניה.

עורך דין יאמת בחתימתו על גבי התקנון את זהות החותמים על התקנון.

שינוי התקנון

חברה רשאית לשנות את תקנונה ובלבד שנתקבלה החלטה (ברוב רגיל) באסיפה הכללית של החברה. יצויין כי ניתן לכלול בתקנון הוראה לפיה שינוי בו יעשה ברוב מיוחד.

שם החברה

חברה רשאית להירשם בכל שם בכפוף להוראות סעיפים 25 עד 31 לחוק.

שמה של חברה שאחריות בעלי המניות בה מוגבלת יכלול בסופו את הציון בערבון מוגבל או בע"מ האם ניתן לרשום כל שם שרוצים?

לא תירשם חברה בשם שהוא:

שמו של תאגיד הרשום כדין בישראל או הדומה לו עד כדי להטעות

סימן מסחר רשום או שם הדומה לו עד כדי להטעות

בשם שרשם החברות סבור כי יש בו משום תרמית או הטעיה

בשם שהרשם סבור כי הוא עלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו

 

האם רשאית חברה לשנות את שמה?

חברה רשאית לשנות את שמה באישור רשם החברות.

מטרות החברה:

חברה תציין את מטרותיה בתקנונה על ידי קביעה של אחת ממטרות אלה:

לעסוק בכל עיסוק חוקי

לעסוק בכל עיסוק חוקי למעט בסוגי עסקים שפורטו בתקנון

לעסוק בסוג עיסוקים שפורטו בתקנון

הון המניות

חברה תקבע בתקנונה את הון המניות הרשום לרבות מספר המניות לסוגיהן

 

הגבלת האחריות

אחריות בעלי המניות לחובות החברה יכול שתהיה לא מוגבלת והדבר יצויין בתקנון. הייתה אחריות בעלי המניות מוגבלת יפורט אופן ההגבלה בתקנון. מי שרואה עצמו נפגע מהחלטות הרשם רשאי לערער על החלטת הרשם לפני בית המשפט.

דיווח לרשם החברות

חברה פרטית תשלח לרשם החברות דין וחשבון שנתי – וכן תדווח לרשם על:

שינויים בתקנון לרבות החלטה על שינוי שם והגבלת הון המניות או הקטנתו

שינוי במען המשרד הרשום

הודעה שלחברה אין רואה חשבון מבקר

מינויים לדירקטוריון ושינויים בהרכביו

הקצאת מניות

העברת מניות

מיזוג

 

לעומת זאת, חברה ציבורית תדווח לרשם החברות בעניינים המפורטים להלן בלבד:

החלטה על שינוי שם

שינוי במען המשרד הרשום

מיזוג

הפיכתה לחברה ציבורית

 

חברה פרטית תצרף לדו"ח השנתי שלה את המאזן הכלול בדו"חות, אם מתקיים בה לפחות אחד מהתנאים המפורטים בסעיף 175 (א) לחוק.

  

האתר בבניה